Stadgar

 Stadgar för Gustavsviks båtklubb 

Antagna vid sammanträde 1969-06-26, 1973-04-29 och 1976-05-04. 

Senaste ändring 1986-03-18. 

§1 Klubbens namn 

Klubbens namn är Gustavsviks Båtklubb (GBK) 

§2 Klubbens ändamål 

Båtklubben har till uppgift att samla båtägare och andra för båtsporten intresserade, som äro medlemmar i Gustavsviks Fastighetsförening (GFF) eller Baggenshöjdens Tomtägarförening (BHT) för att vårda och underhålla båthamn och uppläggningsplatser samt att främja sjösport i olika former. 

§3 Inträde 

Till medlem i Båtklubben kan varje i §2 åsyftad person antagas. Efter styrelsens prövning kan annan person vinna inträde. 

Ansökan skall göras skriftligt och tillställas styrelsen. 

Ansökan får icke bifallas förrän styrelsen övertygat sig om, att den inträdessökande icke häftar skuld till annan förening för års- eller andra i vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till betalning under sistflutna år. 

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot. Ständig ledamot erlägger på årsmötet fastställd avgift. 

Genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot. 

§4 Utträde 

Medlem som önskar utträde ur klubben skall därom göra skriftlig anmälan till styrelsen före kalenderårets slut. Medlem som underlåtit att erlägga stadgad avgift under föreskriven tid eller som uppenbart motarbetat eller skadat klubbens anseende, kan uteslutas ur klubben. 

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. 

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. 

Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med GBK söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det att han fått del av beslut hos styrelsen skriftligt anmält besvär över densamma. Ärenden angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie mötet, som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klagande minst 14 dagar förut kallas medels rekommenderat brev. 

Grundas beslutet om uteslutning på bristande betalning av stadgad årsavgift, åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång. 

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan GBK och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter. 

§5 Avgifter 

Mom 1. Inträdesavgifter betalas vid inträdesansökan. 

Mom 2. Inträdesavgift, årsavgift och båtplatsavgifter bestämmes av båtklubbens årsmöte och erlägges senast 1 april. Inbetalas icke dessa avgifter inom föreskriven tid upplåtes båtplatsen till annan båtägare. 

Mom 3. Extra uttaxering, eller böter vid utebliven medverkan vid arbeten för klubbens räkning, kan vid behov verkställas då beslut därom fattas på i stadgeenlig ordning utlyst allmänt möte. 

§6 Styrelse, revisorer och hamnkapten. 

Mom 1. Styrelsen utses på årsmötet. Den består av 5 ledamöter samt två suppleanter. 

Mom 2. Ledamöter äro, ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten och biträdande hamnkapten. 

Mom 3. Ledamöter väljes för två år, suppleanter för ett år. 

Mom 4. Ordförande, sekreterare och hamnkapten väljes under år med udda årtal, kassör och biträdande hamnkapten under år med jämna årtal. 

Mom 5. Avgående styrelseledamot kan återväljas om ansvarsfrihet är beviljad. 

Mom 6. På årsmötet väljes två revisorer samt en revisorssuppleant. Revisorerna väljes på två år och avgår växelvis. Revisorssuppleanten väljes för ett år. 

§7 Sammanträden 

Mom 1. Årsmöten hålles före den 15 juni på plats som styrelsen äger att bestämma. Därvid avger styrelsen verksamhetsberättelser och revisorerna revisionsberättelser. 

Mom 2. Vid årsmöte skall på dagordning förekomma: 

 Mötets öppnande. 

 Fråga om mötet i stadgeenlig ordning utlysts. 

 Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll. 

 Val av två rösträknare. 

 Val av ordförande för mötet. 

 Styrelsens verksamhetsberättelse. 

 Revisorernas berättelse. 

 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Fastställande av arvoden. 

 Fastställande av avgifter. 

 Val av styrelse och suppleanter. 

 Val av revisorer och revisorssuppleant. Vid val av styrelsemedlemmar och revisorer iakttages vad som stadgas i §6 

 Övriga frågor. 

Mom 3. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars för att kunna behandlas av årsmötet. 

Mom 4. Extra årsmöte avhålles då styrelsen så beslutar eller då minst 20 medlemmar för angivet ändamål skriftligt därom anhåller. 

Mon 5. Kallelse till möte sker genom skriftligt meddelande senast 7 dagar före mötets hållande. Sådan kallelse skall upptagas den av styrelsen föreslagna dagordning. 

§8 Stadgeändring. 

För ändring av klubbens stadgar erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vi vardera av två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie. 

§9 Båtklubbens upplösning 

Mom 1. Skulle genom oförutsedda omständigheter frågan uppstå om klubbens upplösning, skall kallelse härom delgivas samtliga båtklubbens medlemmar. Beslut om upplösning skall ske å två på varandra följande möten med minst ¾ majoritet. 

Mom 2. Båtklubbens tillgångar och verksamhet, skall vid dess upplösning övertas av Gustavsviks Fastighetsägareförening. Denna paragraf kan ej ändras utan Gustavsviks Fastighetsägarförenings medgivande. 

Mom 3. Beslut om upplösning av GBK skall innehålla föreskrifter om användning av GBK:s tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål inom Gustavsviks Fastighetsägarförening. 

§10 Föreskrifter och ordningsregler 

Varje medlem skall iaktta de föreskrifter och ordningsregler, som är utfärdade för hamnområdet. Dessutom skall varje medlem åtlyda hamnkaptens anvisningar. 

§11 Ansvar 

Mom 1. All verksamhet inom klubben sker på medlemmarnas egen risk. 

Mom 2. Båtklubben är ej ansvarig för skador eller stöld på båt, vare sig under förtöjning eller uppläggning. 

§12 

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrivits i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfatta idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga. 

§13 

Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglemente och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

Ordförande och sekreterare äro ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar. 

Bilaga till Stadgar för Gustavsviks Båtklubb 

Förutsättningar för medlemskap i Gustavsviks Båtklubb. 

1. Som medlem i GBK antages endast fastighetsägare som är medlem i Gustavsviks Fastighetsägareförening eller Baggenshöjdens Tomtägareförening och som fullgjort sina skyldigheter gentemot dessa föreningar. 

2. Till medlem uthyres endast en båtplats till den avgift som gäller för medlem. Medlem med svajplats äger dock rätt att hyra en bryggplats för jolle eller roddbåt för samma avgift som gäller för medlem. 

3. Medlems hemmavarande barn under 18 år äger rätt att, i mån av tillgång, hyra båtplats för segeljolle med en längd understigande 4,5 m för samma avgift som gäller för medlem. 

4. Båten skall ägas av båtplatsinnehavaren. Som äganderättsbevis och som garanti för ersättning till tredje man vid skador skall kopia av försäkringsbrevet inlämnas till GBK:s styrelse. Samtliga båtar skall vara försäkrade. Undantag medges endast för segel- eller roddbåt under 4,5 m längd. Dock kan styrelsen infordra äganderättsbevis även för dessa båtar i de fall, då detta anses erforderligt. 

5. Uthyrning av båtplats i andra hand är ej tillåtet. Medlem som ej följer denna bestämmelse har förverkat rätten till båtplats. 

6. Hamnkapten/styrelsen avgöra om en båt skall ligga vid bryggplats eller på svajplats. 

7. Överblivna båtplatser kan uthyras till icke medlemmar på ett år i sänder och då i första hand till boende inom GFF:s och BTF:s verksamhetsområden. Se vidare §6 i avtalet mellan GFF och GBK. 

Ordningsregler 

Ordningsregler gällande för Gustavsviks Båtklubbs bryggor och uppläggningsplatser. 

§1 Enligt stadgarnas §10 ”skall medlem iakttaga de föreskrifter och ordningsregler som är utfärdade för hamnområdet. Dessutom skall varje medlem åtlyda hamnkaptenens anvisningar.” 

§2 Brygg och uppläggningsplatser fördelas av hamnkaptenen i mån av tillgång, i tur och ordning efter anmälan. 

§3 Anmälningslista för brygg och uppläggningsplatser föres av hamnkaptenen. 

§4 Hamnkaptenen ombesörjer all fördelning av platserna. Tilldelad brygg- och uppläggningsplats får ej överlåtas eller uthyras. 

§5 Båtar upplagda på av klubben disponerad mark, skall vara sjösatta och uppläggningsplatsen städad före den 15 juni. 

Uppläggningsbockar skall märkas väl synligt. 

Ingen uppläggning av båtar får ske på jollebryggan eller i området mellan promenadstigen och sjön. 

§6 Båtägare som häftar skuld för förfallna avgifter får ej utan styrelsens medgivande sjösätta eller upplägga sin båt. 

§7 Medlem är skyldig att upphänga tillräckligt antal fendrar på båten då denna är förtöjd vi bryggplats. Fjädrande förtöjning skall alltid användas och skall vara av god kvalitet och i förhållande till båtens storlek av tillräcklig dimension. 

Bojar skall märka med båtplatsnummer. 

Anser hamnkapten att något av ovanstående ej är tillfyllest skall medlem rätta sig efter de anvisningar som lämnas 

§8 Båt skall av medlem vara försäkrad för skada mot tredje man. Klubben ansvarar ej för skada av vad slag det vara må. 

§9 Bryggorna får ej belamras med löst gods och förtöjningsändar, utan de sistnämnda skall, då de ej används, upphängas på bryggkanten. 

§10 Kallelse till gemensamt arbete på brygga eller uppläggningsplats sker per post, anslag eller personligt. 

§11 Vid byte av båt skall ”Ansökan om medlemskap o/e hamnplats” ifyllas och inlämnas till hamnkaptenen. 

§12 Ångbåtsbryggan får endast användas för på- och avstigning. 

§13 Högsta fart inom hamnorådet är 5 knop. Hamnområdet omfattar även båtar på svaj. 

§14 Klubbens flytbryggor tas upp den 15 november. 

Gustavsvik 1989-02-12 

Avtal mellan Gustavsviks Fastighetsägarförening (GFF) och Gustavsviks Båtklubb (GBK) 

Detta avtal ersätter tidigare avtal från 1970-01-01 

§1. GFF ger GBK nyttjanderätt till ett i bifogad karta närmare preciserat mark- och vattenområde att användas till klubbens verksamhet för fritidsbåtar. GBK ansvarar för årlig städning och slyröjning av markområdet. För nyttjanderätten utgår ingen avgift. 

§2. GBK svarar för drift och underhåll av klubbens hamnanläggningar. För klubbhuset delas drift och underhåll lika mellan GFF och GBK. Ångbåtsbryggan underhålles av GFF. 

§3. GFF förbinder sig att ej tillåta byggande av privata bryggor, ej heller privata svajplatser på vatten tillhörande GFF, under förutsättning att GBK kan bereda båtplats för medlemmar tillhörande GFF. 

§4. Båtar på svaj får endast utläggas på vattenområdet tillhörande GFF norr om en linje dragen från ångbåtsbryggans norra sida till norra stranden av inloppet till Farstaviken. 

§5. GBK förbinder sig att i första hand endast uthyra båtplatser till medlemmar i GFF eller Baggenshöjdens Tomtägareförening (BHT) samt dess hemmaboende familjemedlemmar. Överblivna båtplatser kan dock uthyras till icke medlemmar på ett år i sänder. I GBK:s stadgar skall det finnas en paragraf som möjliggör uteslutning av medlem som ej fullgjort sina skyldigheter gentemot GFF respektive BHT. 

§6. GFF svarar ej för skador uppkomna på medlemmarnas båtar eller andra anläggningar, ej heller för skador som kan drabba tredje man inom nyttjanderättsområdet. 

§7. I GBK:s stadgar skall finnas en paragraf med följande lydelse. ”Vid upplösning av klubben eller samgående med annan klubb skall GFF överta GBK:s verksamhet och anläggningar. 

§8 GFF:s styrelse skall godkänna GBK:s stadgeändringar. 

§9 Detta avtal gäller ett år och förlängs ett år i taget om uppsägning ej skett senast sex månader före avtalstidens utgång. För GFF:  Anna-Britt Eriksson  ____________________________________ För GBK:  Jan-Olof Eriksson  ____________________________________